Data: 20 d’abril de 2020 (per videoconferència)
Assistents: Sergi Serrano, Pepi Domingo, Robert Sisteré, Conxi Mata, Gemma Mensa, Marta Roig, Sonia Martínez Giménez, Sílvia Hurtado, Vitalia Tolkachova, Pilar Andiñach, Inma Trilla, Víctor López, Gisela Andiñach

S’excusen: Sònia Martínez Martínez

  1. Aprovació de l’acta anterior. S’aprova
  2. Valoració de la nova situació. Es planteja que hi ha alguns cursos, com 2n ESO on les famílies no estan contentes amb els aprenentatges que s’estan fent, hi ha families que ja han parlat amb Direcció i Coordinació d’ESO. Hi ha altres famílies quediuen que els alumnes tenen molta feina, fins i tot per fer el cap de setmana.
  3. Renovació nova junta i Assemblea General. Cal preguntar a la CCAPAC com es pot procedir.
  4. Aportació de l’AMPA a l’escola. Es proposa oferir-nos a l’escola per col·laborar en el que calgui en relació amb aquesta nova situació.
  5. Valoració per part de Direcció.

– Se’ns informa que hi ha 7 alumnes que necessiten ordinador i 3 sense internet. L’Ajuntament també posa recursos a disposició d’aquestes famílies.
– Se’ns informa que la preinscripció es farà on line.
– Es cancel·la interbàsquet però la Fundació demana que seguim fent-nos càrrec l’any vinent.
– Sant Jordi es celebrarà des de casa amb connexions especials.
– No es farà festa fi de curs.
– S’ha suspès la formació sobre coeducació que tenien prevista per al claustre.
– Es demana que s’unifiquin criteris per treballar perquè hi ha cursos que diuen que tenen poca feina i altres que molts.
– S’informa que des del claustre estan especialment pendents dels que sí que fan canvi d’etapa, és a dir, sobretot 4t d’ESO, que són els que marxen de l’escola i s’ha de garantir que surtin ben preparats.
– El claustre es reuneix dos cops per setmana per comentar i fer seguiment de les reunions amb els alumnes. Se’ns informa que es fan un mínim de 7 reunions i un màxim de 12 a la setmana per curs. No són classes.
– Al maig tocava pagar la quota de material però aquesta no es cobrarà. S’enviarà una circular.

Propera reunió: 11 de maig de 2020