Data: dilluns 9 de març de 2020

Assistents: Marta Roig, Robert Sisterré, Gemma Mensa, Sonia Martínez Martínez, Sílvia Hurtado, Sergi Serrano, Pepi Domingo, Pilar Andiñach, Víctor López.

S’excusen: Vitalia Tolkachova, Sònia Martínez Giménez, Inma Trilla, Conxi Mata, Gisela Andiñach

1. Aprovació de l’acta anterior. S’aprova

2. Valoració de la jornada de portes obertes de l’escola

Direcció ens informa que van assistir-hi 57 famílies de P3 i 13-15 de 1r d’ESO. Tenen molt bones sensacions. Estan funcionant molt bé les entrevistes personals. Des de l’escola són optimistes quant al nombre d’inscripcions de cara al curs que ve.

Un dels arguments en positiu és que els resultats acadèmics objectius són molt bons, el 94% dels alumnes de 4t d’ESO van a batxillerat, tot i que saben que hi ha marge de millora en algunes àrees, en les quals estan treballant. Es destac el gran esforç en atenció a la diversitat, on es destinen molts més recursos dels habituals en altres escoles.

3. Formacions contra el bullying

El programa de la Fundació Barça «Cap nen fora de joc» pretén millorar la convivència a les escoles mitjançant un seguit d’activitats sobretot en l’àrea d’educació física, artística i tutoria i està enfocat principalment a primària, com una eina de prevenció. Paral·lelament també es participa en la formació als mestres del programa «Aquí prou bullying» del Departament. En aquest participen cinc mestres, un per etapa més el DOP i direcció, que són l’equip impulsor que forma la resta del claustre. Es formarà un equip de referència per la gestió de la convivència a l’escola on també hi haurà d’haver un representat de les famílies. Per la banda dels alumnes, aquests també tindran diferents papers: a primària hi haurà la figura dels «guaites» i a secundària, els «coaches».

4. Valoració dels Tastets pedagògics de primària i infantil

Des de Direcció se’ns informa que hi ha hagut poca participació de les famílies, no saben si és que és un model esgotat i s’han de buscar altres fórmules. Amb l’enquesta de valoració esperen poder tenir més informació.

S’insisteix que l’escola promou diverses maneres de fer entrar les famílies a l’escola, que es conegui com es treballa, com es fan els aprenentatges i que continuaran apostant per fórmules que ho promoguin.

Es comenta que una de les activitats de matemàtiques estava adreçada a primària sense especificar el cicle (mitjà/superior) i que va resultar ser només per a cicle mitjà, de manera que algunes famílies que hi van anar de cicle superior no van poder-ne treure un profit directe. L’escola ho tindrà en compte per especificar-ho millor en properes convocatòries.

5. Tertúlia amb l’escola

La propera tertúlia amb l’escola està prevista per al 16 de març a les 19 h i es tractarà el nou sistema d’avaluació. L’organitzen els caps d’estudis de primària i secundària. Se’n farà la promoció habitual.

6. Interescolàpies

Cal reactivar el que havíem posat en marxa per a l’Interescolàpies de l’any passat perquè la idea és reaprofitar al màxim possible. Tenim un document amb totes les tasques organitzades, així com els responsables, que farem arribar a Direcció per reprendre el fil. La persona de contacte amb en Víctor per a aquest tema serà la Conxi.

7. Projecte Home

Es comenta que la xerrada de Projecte Home no va tenir cap èxit, només hi va assistir una mare. Es proposa que se’n faci una millor difusió, no tan sols via correu d’Educamos, sinó amb promoció específica, fent arribar el temari de la sessió, etc.

8. Plataforma Educamos

Es proposa intentar treure més partit de la plataforma Educamos. Direcció explica que per a infantil i primària serveix bàsicament com a eina de comunicació amb les famílies, però que per a secundària sí que hi ha l’entorn virtual d’aprenentatge, les qualificacions, etc., que són més útils.

Es comenta que falta informació sobre les activitats que duen a terme els alumnes en cursos de primària. Direcció recomana parlar directament amb les tutores i insistir perquè aquesta comunicació sigui al més efectiva possible i que ajudi les famílies. Insisteix que per part de l’escola hi ha voluntat de comunicació amb les famílies i que si hi ha cap mena de dubte o comentari, s’ha de poder comunicar obertament.

9. Xocolatada solidària

S’han recollit 282 euros amb les aportacions de les famílies.

10. Valoració carnestoltes

Es confirma que de cara a l’any vinent es proposarà de fer una festa de carnestoltes familiar a primària.

11. Valoració Santa Paula: missa i berenar

Valoració molt positiva tant del taller d’origami com de la missa i el berenar. Hi va haver força participació de les famílies i del claustre.

12. Reunió amb regidoria d’Educació de l’Ajuntament

Pendent de fer una pluja d’idees de quines són les coses que volem plantejar a la regidora.

13. Quota timbalers

Sembla que pràcticament tothom està al corrent.

14. Proposta d’extraescolars de l’AMPA per al curs lectiu 2020/21

Robòtica, escacs i timbals al migdia

15. Convocatòria assemblea i renovació junta

L’assemblea general hauria de fer-se la setmana de l’11 de maig, per tant, la convocatòria hauria de sortir sobre el 27 d’abril (15 dies abans).

Propera reunió: 14 d’abril (dimarts) a les 19 h